Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София и гр. Берковица (област Монтана)“.

Преписка идентиф. номер ОП-7 / 2019 г.
Дата на създаване: 17.10.2019 г.

 

Решение номер ОП-7 от 16.10.2019 г. за откриване на процедурата. Публикувано на 17.10.2019 г. в 11:00 часа.