Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент:

  • един, по Наказателно право за нуждите на секция „Наказателноправни науки“
  • един, по Международно частно право за нуждите на секция „Международноправни науки“;
  • един, по Теория на държавата и правото за нуждите на секция „Публичноправни науки“.

със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.84/25.10.2019 г. и на сайта на ИДП https://ipn-bg.org/novini/.

Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902