Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.11.2019 г. от 15:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

 

„Физикохимично охарактеризиране на литиево-натриев сулфат за приложение в електрохимични системи“

 

на Здравка Димитрова СЛавкова,

редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2: Химически науки,

научна специалност „Физикохимия“, код 01.05.05

Научен ръководител:

проф. д-р Тамара Петкова

Председател на Научното жури:

доц. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) – рецензент

Членове на Научното жури:

проф. дфн. Дориана Малиновска (ЦЛ СЕНЕИ-БАН) -рецензент

доц. д-р Ружа Харизанова (ХТМУ-София)

доц. д-р Владимир Блъсков (ИОНХ-БАН)

проф. д-р Тамара Петкова (ИЕЕС-БАН)

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията (стая 202) на ИЕЕС при БАН, на горепосочения адрес и са публикувани на интернет страницата на ИЕЕС при БАН

https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadLevelCur-176