Институтът за изследване на изкуствата, БАН, ще проведе на 18.11.2019 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Реликвариите в България от периода на късното средновековие и Възраждането за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита редовна докторантка Дарина Янкова Бойкина с научен ръководител чл.- кор. проф. Иванка Гергова. Рецензенти: проф. д-р Елена Генова и чл.- кор. проф. Елка Бакалова; членове на научното жури: доц. д-р Ангел Николов, проф. д. изк. Константин Тотев, доц. д-р Ралица Русева, председател.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.