Организациите членки на Science Europe са поели ангажимент да осигурят преход към система за отворен достъп за публично финансирани научни изследвания. Най-новата публикация на Science Europe, „Ръководство за отворен достъп до академични книги“, отчита спецификите на академичните книги, включително монографиите, които трябва да бъдат разгледани, за да се постигне целта да се направят максимално достъпни научните резултати възможно най-скоро след постигането им.

Отвореният достъп до научни публикации позволява бърз и свободен достъп и по-широко разпространение на научните резултати. Това води и до увеличаване на използването на публикации. Към днешна дата основният фокус на прехода към отворен достъп беше върху научните статии. Въпреки това значителен брой дисциплини, по-специално – но не само – в рамките на социалните науки, изкуствата и хуманитарните науки, издават и много използват книги. Отвореният достъп до академичните книги трябва да се разглежда в по-широките политики за отворен достъп, разработени от научноизследователски институции, финансиращи организации и правителства.

Този информационен документ идентифицира ключовите проблеми в прилагането на политиката за отворен достъп до академични книги и взема предвид ключови принципи, които трябва да се признаят от общността. Той включва също и препоръки за организации, финансиращи научни изследвания, научни организации, книжовни дружества, библиотеки, изследователи и издатели с цел да се улесни и ускори политиката за отворен достъп.

С документа можете да се запознаете ТУК.