Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 3.6. Право, от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по Наказателно право, един за нуждите на секция „Наказателноправни науки“.

Обявата е публикувана във в. „Сега“ от 01.11.2019 и на сайта на ИДП: http://ipn-bg.org/.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора за допускане до участие в конкурса;
  2. Автобиография по европейски образец;
  3. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование – магистърска степен, специалност „право“, с приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50);
  4. Удостоверение по чл. 14 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше учебно заведение;
  5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива);
  6. Медицинско свидетелство;
  7. Свидетелство за съдимост;
  8. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30.00 лв. по сметката на ИДП:

Институт за държавата и правото при БАН

УниКредит Булбанк

клон Батенберг – София

IBAN: BG46 UNCR 9660 3119 9026 14

BIC: UNCRBGSF

Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на публикуване във в. „Сега“.

Документи се приемат в канцеларията на ИДП при БАН на ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902.