Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 26.11.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

НЕВЪГЛЕРОДНИ КАТАЛИТИЧНИ НОСИТЕЛИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА КИСЛОРОД ПРИ ЕЛЕКТРОЛИЗА НА ВОДА

на инж.- хим. Ивета Mустафова Бошнакова,

редовен докторант в ИЕЕС – БАН

по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „ Електрохимия (вкл. химични източници на тока)” Код 01.05.14

Научен ръководител:

проф. дхн Евелина Славчева

Председател на Научното жури:

Проф. Антония Стоянова

Членове на Научното жури:

проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС – БАН – рецензент

проф. дхн Мартин Божинов, ХТМУ – София – рецензент

проф. дхн Евелина Славчева, ИЕЕС – БАН

доц. д-р Ангелина Попова, ХТМУ – София

доц. д-р Рашко Рашков, ИФХ – БАН

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията (стая 202) на ИЕЕС – БАН на горепосочения адрес и са публикувани на интернет страницата на ИЕЕС – БАН.

https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadLevelCur-176