БАН-Администрация обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ – ОДИТОР”
в отдел „Вътрешен одит” към Българска академия на науките.

I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Висше образование в областта на стопанските или правните науки, минимална образователна – квалификационна степен – „бакалавър”;
2. Професионален опит: не се изисква;
3. Специфично изискване за заемане на длъжността: в рамките на две години от назначаването, „стажант-одиторът“ трябва да придобие сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите;
II. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
1. Отлична компютърна грамотност – Microsoft office, работа със софтуерни продукти в областта на счетоводство и контрола;
2. Езикови умения – владеене на английски език.
III. Необходимите документи за кандидатстване:
1. Заявление (свободен текст) до Председателя на БАН, в което се посочват длъжността, за която се кандидатства, телефон и електронна поща за контакт, опис на приложените към   заявлението документи;
2. Автобиография с подробно посочване на трудовия стаж, придружена от копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
3. Копие от диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование и степен на образованието), допълнителни квалификации;
4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността (по преценка на кандидатите).
IV. Описание на длъжността: подпомага одитната дейност при извършване на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране на всички структури, програми, дейности и процеси в Българска академия на науките.
V. Начин на провеждане на конкурса: подбор на документи, писмен тест и интервю.
VI. Начин на кандидатстване: Необходимите документи за участие в конкурса трябва да се изпратят по електронна поща на адрес: i.ivanova@cu.bas.bg или ще се приемат в деловодство на БАН, ул. “15 ноември № 1”, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. в срок до 06.12.2019г.

С подаването на документите си за кандидатстване по обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните ви данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора, доколкото и докогато това е необходимо, съгласно изискванията на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.