Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 03 декември 2019 г. (вторник) от 15.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Официалното начало в наказателния процес“ на Александрина Пламенова Дончева – задочен докторант в ИДП, докторска програма Наказателен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

Председател на научното жури: Екатерина Салкова Гетова, ИДП на БАН

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Георги Иванов Митов, д.ю.н., СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензент)
  • Проф. д-р Гергана Маринова Маринова, ИДП наБАН (рецензент)
  • Проф. д-р Веселин Бориславов Вучков, Нов български университет
  • Доц. д-р Иван Петров Видолов, Академия на МВР

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП на БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3 и на интернет страницата на Института.