Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Компютърни лингвистични системи за съпоставителни изследвания на близкородствени езици), за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Документите – в отдел ЧР на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 91 от 19.11.2019 г.