Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен Доктор съобщават, че на 5 декември 2019 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ – БАН, бул. Цариградско шосе №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема:

„Лазерно индуцирана плазма за изследване на археологически артефакти“

на Вани Атанасова Танкова,

редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма: „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“.

 

Научно жури:

Председател на журито:

доц. д-р Валентин Иванов Михайлов, ИФТТ – БАН (становище)

 Членове на журито:

проф. дфн Кирил Борисов Благоев, ИФТТ – БАН (становище)

проф. дфн Николай Недялков Недялков, ИЕ – БАН (рецензия)

доц. д-р Илко Митков Русинов, ФзФ – СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия)

доц. д-р Крум Ернстов Бъчваров, НАИМ – БАН (становище)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИФТТ – БАН:  http://www.issp.bas.bg/academic-degree/?id=41