Научни постижения с потенциал за практическо приложение, които са осъществени през  първата година от изпълнението на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“  (ЕПЛЮС) бяха представени днес в Българската академия на науките. Учени от БАН и партньорските организации презентираха постигнатото по трите компонента на програмата – Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия; Електрически превозни средства и водородна мобилност и Нови ефективни материали и процеси за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид.

Форума откри зам.-председателят на БАН и ръководител на програма ЕПЛЮС  чл.-кор. Константин Хаджииванов. Постигнат е добър синхрон между научните резултати и демонстрационната част на програмата, каза в приветствието си съветникът на министъра на образованието и науката проф. Иван Димов.

Проф. Велизара Пенчева от Русенския университет „Ангел Кънчев“ изнесе лекция на тема „Съвременни предизвикателства пред градските транспортни системи и устойчива мобилност“. Само за миналата година времето за пътуване в рамките на София се е увеличило средно с 35%, съобщи проф. Пенчева, като по този показател се нареждаме на 52 място от 403 държави в света. Учените търсят решение за облекчаване на трафика и възможностите за генериране на електроенергия в горивна клетка.

В рамките на първата година на програма ЕПЛЮС е разработен проект на демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега батерия-горивна клетка. Тролейбусът ще може да се придвижва не само чрез захранване от контактната мрежа, но ще извършва и 100-километров пробег на водород. Иновацията се разработва за първи път от български учени, каза проф. Дария Владикова от Института по електрохимия и енергийни системи.

По програма ЕПЛЮС се разработва и речен плавателен съд, задвижван с водород и слънчева енергия. Учените тестват технологична схема за елиминиране на основните замърсители от отпадъчни потоци води за полупромишленото производство на микроводорасли. Сред научните постижения са също положителен електрод за литиево-йонна батерия с нова структура; порести адсорбенти за улавяне на въглероден диоксид; фотосинтезиращи биогоривни елементи с използване на висши водни растения.

Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“  (ЕПЛЮС) е финансирана от Министерството на образованието и науката.