На 19.12.2019 г., от 11:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на модели за прогнозиране на капиталовите пазари с невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Веселин Лазаров Шахпазов

Научно жури:

  1. проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ (становище)
  2. проф. д.т.н. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ – Пловдив (рецензия)
  3. доц. д-р Вася Красимирова Атанасова – ИБФБМИ – БАН (становище)
  4. проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН (рецензия) 5. доц. д-р Вера Ангелова Ангелова – ИИКТ – БАН (становище)

На 19.12.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни техники за анализ на процесите на финансиране на малкия и среден бизнес“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Георги Лазаров Шахпазов

Научно жури:

  1. акад. Васил Стоянов Сгурев – БАН (рецензия)
  2. чл.-кор. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН (рецензия)
  3. проф. д-р Сотир Николов Сотиров – БУ „Асен Златаров“ (становище)
  4. проф. д-р Таня Колева Пенчева – ИБФБМИ – БАН (становище)
  5. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ – БАН (становище)

Материалите по двете процедури са публикувани на сайта на института http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html