Институтът за исторически изследвания при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ („Американската публична дипломация след Втората световна война“) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН, достъпен на сайта на института. Документи се приемат от зав.-отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 94, 29 ноември 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

На свое заседания на 5 ноември 2019 г., Протокол № 10, т. 2, Научният съвет на Институт за исторически изследвания взе решение за обявяване на конкурс за асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, специалност  Нова и най-нова обща история (История на европейската интеграция и външни отношения на ЕС) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, считано от 13 ноември 2019 г. Срокът на конкурса е два месеца.  Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16

На свое заседания на 1 октомври 2019 г., Протокол № 9, т. 4, Научният съвет на Институт за исторически изследвания взе решение за обявяване на конкурс за „асистент“ по История на България (Нова българска история) за нуждите на секция „Нова българска история“, считано от 7 октомври 2019 г. Срокът на конкурса е два месеца и се провежда по условията и реда на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания – БАН. Документи се приемат от зав. Отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16