Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 23.01.2020 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрохимично получаване на многокомпонентни сплави на металите от подгрупата на желязото, включващи W, Mo и P и охарактеризирането им като каталитичен материал в алтернативни източници на енергия“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия (вкл. химични източници на ток)”.

Председател на Научното жури: проф. д-р Николай Божков

Научно жури:

  • Проф. д-р Николай Божков – рецензент,
  • Проф. дхн Райчо Райчев – рецензент,
  • Проф. д-р Антон Момчилов
  • Доц. д-р  Рашко Рашков
  • Доц. д-р Стефана Виткова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на сайта на института.