Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент – един, по Трудово право и обществено осигуряване за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“ със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.1/03.01.2020 г. и на сайта на ИДП.

Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902