Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 05 февруари 2020 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Синтез и характеризиране на наноразмерни оксидни материали и композити с приложение в електрониката и катализа” на Цветомила Иванова Лазарова-Кюлева, задочен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Химия на твърдото тяло)

Научен ръководител:

проф. д-р Даниела Ковачева

Председател на научното жури:

проф. д-р Рени Йорданова – рецензент

Членове на научното жури:

  • проф. д-р Даниела Ковачева – становище
  • доц. д-р Татяна Куцарова – рецензент
  • доц. д-р Маргарита Габровска – становище
  • доц. д-р Николай Велинов – становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИОНХ при БАН.