Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– организира и отговаря за дейностите по изготвяне и изпълнение на инвестиционните програми и планове, свързани със сградния фонд и инженерната инфраструктура на академията и в управлението на инвестиционния процес;
– участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сградния фонд и инженерната инфраструктура на академията; в изготването на задания и технически спесификации за изпълнението на отделните дейности;
– организира дейностите по извършване на ремонти и отстраняване на аварии на обектите на БАН-Администрация;
– изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с ползването, стопанисването и поддръжката на имотите на БАН;
– участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– висше образование в областта на инженерно-строителните науки;
– организационно-технически опит при планирането, организирането и управлението на инвестиционния процес в областта на строителството – минимум пет години;
– да познава и да умее да прилага действащата нормативна уредба в областта на строителството /ЗУТ, наредбите и правилниците по прилагането му, ЗКН и други/;
– да познава и да умее да прилага изискванията на ЗОП и системите за финансово управление и контрол в бюджетния сектор;
– да притежава умения за работа в екип;
– да притежава добра компютърна грамотност.

Вид работа: постоянна работа
Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор
Населено място: гр. София

Необходими документи:
– за първи етап: автобиография (СV) и мотивационно писмо;
– за втори етап: копие от диплома за висше образовоние, документи за трудов стаж и други по преценка на кандидата.
С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване.

Краен срок за подаване на документи: 10.02.2020 г.
Документите се подават на е-mail: dora@cu.bas.bg или в деловодството на БАН, София, ул.”15 ноември” № 1