Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 17.02.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 23, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Прилагане на методи с висока резолюция за екологичен анализ на тревни съобщества (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност “Екология и опазване на екосистемите”)

на Цветелина Станкева Терзийска

докторант в отдел “Растително и гъбно разнообразие и ресурси”

Научни ръководители: проф. д-р Ива Апостолова-Керестеджян, проф. д-р Шандор Барта

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.