Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще проведе на 25.02.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21 публична защита на дисертационния труд “Хартията в архитектурата. Тенденции и иновации ” за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита редовна докторантка арх. Веселина Любомирова Мирева.

Научен ръководител: доц. д-р арх. Стела Ташева

Рецензенти:

  • чл.- кор. проф. дан арх. Атанас Ковачев
  • проф. д-р Милена Георгиева

Членове на научното жури:

  • доц. д-р Андроника Мартонова
  • проф. д-р арх. Асен Писарски
  • доц. д-р арх. Милена Нанова-Михайлова

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.