Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2020 г.
Дата на създаване: 10.02.2020 г. (дд/мм/гггг).

Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП
Публикувано на 01 април 2020 г. в 15:10 часа.

Съобщение изх. номер 63-00-176 от 13.03.2020 г. за промяна на мястото на отваряне на офертите
Публикувано на 13.03.2020 г. в 16:00 часа.

Разяснения изх. номер 63-00-145 от 09.03.2020 г. по документацията за участие
Публикувано на 09 март 2020 г. в 17:25 часа.

Решение номер ОП-1 от 10.02.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 10.02.2020 г. в 16:25 часа.

Обявление изх. номер 12-00-20 от 10.02.2020 г. за поръчка
Публикувано на 10.02.2020 г. в 16:25 часа.

Документация за участие – ZIP
Публикувано на 10.02.2020 г. в 16:25 часа.