Обява номер ОП – 1 / 10.02.2020 г. по по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2020 г.
Дата на създаване: 10.02.2020 г. (дд/мм/гггг).

Решение номер ОП-1 от 10.02.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 10.02.2020 г. в 16:25 часа.

Обявление изх. номер 12-00-20 от 10.02.2020 г. за поръчка
Публикувано на 10.02.2020 г. в 16:25 часа.

Документация за участие – ZIP
Публикувано на 10.02.2020 г. в 16:25 часа.