Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на докторант Свободан Александров Александров

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 05.03.2020 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Взаимодействие в тънки течни филми от фосфолипиди и специфични полимери на алвеоларния сърфактант”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Физикохимия”

Председател на Научното жури: Проф. дхн Елена Милева

Научно жури:

Проф. дхн Елена Милева – становище,

Проф. д-р Галя Станева – рецензент,

Д-р Христо Христов – рецензент,

Проф. дбн Албена Момчилова

Проф. д-р Надя Антонова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на

http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/nauchni-stepeni/tekuschi-proceduri.php