Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12 март 2020 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Е-ФАСИЛИТАТОР” на МОНКА ДОБРЕВА КОЦЕВА, Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии”

Научни консултанти:

  • Проф. д-р Тони Чехларова
  • Проф. д-р Радослав Йошинов

Председател на Научното жури:

  • Доц. д-р Евгения Сендова

Членове на Научното жури:

  • Проф. дн Иван Гарванов – рецензент
  • Доц. д-р Таня Тонова – рецензент
  • Проф. д-р Тони Чехларова
  • Проф. д-р Галя Кожухарова

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на Института по математика и информатика.