Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

За директори на Академични специализирани звена /АСЗ/ могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48 а, ал. 3.

Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

     Краен срок за подаване на документите: 30.03.2020 г. 

Документите се подават хартиен носител и CD в три екземпляра в БАН – Администрация, ул. 15 ноември № 1, кабинет 209, тел. 979 5202  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00ч.

Релевантни документи:

Правила за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография:

Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН (изм. 19.07.2010)

Декларация за сътрудничество на структурите на ДС:

Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС