Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни съединения)“, за нуждите на секция QSAR и молекулно моделиране“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 18/28.02.2020 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg).

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-professor-qsar/