Българската академия на науките

обявява една свободна позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българска академия на науките обявява една свободни позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, процесуално представителство по съдебни дела и обществени поръчки, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност;
  2. Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи);
  3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи;
  4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност;
  5. Предходен опит като юрисконсулт НЕ се изисква;
  6. Езикови познания: владеене на английски език ще се счита за предимство.

Работно време: пълен работен ден

Ако желаете да кандидатствате за обявената позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своето CV и мотивационно писмо.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

На първия етап ще се проведе подбор по документи. Одобрените по документи кандидати ще бъдат допуснати до втория етап;

Вторият етап ще се състои в решаване на тест и интервю.

С подаването на документите си за кандидатстване по обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните ви данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора, доколкото и докогато това е необходимо, съгласно изискванията на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Срок за подаване на документи до 20.03.2020 г. включително, в Деловодството на БАН, ул. 15-Ноември № 1, на вниманието на отдел Правна дейност или на е-mail: g.angelova@cu.bas.bg