Българската академия на науките

обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– организира и отговаря за дейността по планиране и провеждане на обществени поръчки в БАН-Администрация;
– организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
– участва в работата на комисии за подготовка на документациите за възлагане на обществени поръчки и в – комисии за избор на изпълнители;
– отговаря за спазването на изискванията на ЗОП при сключването на договори и възлагане изпълнението на отделни дейности в БАН-Администрация;
– осъществява контрол върху изпълнението, сроковете и плащанията по сключените договори;
– осъществява контрол и отговаря за правилното окомплектоване и съхраняване на документацията за проведените в БАН-Администрация обществени поръчки;
– изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– висше образование в областта на юридическите, икономическите, стопанските или техническите науки;
– организационно-технически опит при подготовката и провеждането на обществени поръчки– минимум пет години.
– да познава и да умее да прилага действащата нормативна уредба /ЗОП, ППЗОП, ЗФУКБС и други/;
– да притежава умения за работа в екип;
– добра компютърна грамотност.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.
Необходими документи:
– за първи етап: автобиография (СV) и мотивационно писмо;
– за втори етап: копие от диплома за висше образовоние, документи за трудов стаж и други по преценка на кандидата.
С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване.

Краен срок за подаване на документи: 16.03.2020 г.
Документите се подават на е-mail: dora@cu.bas.bg или в деловодството на БАН, София, ул.”15 ноември” № 1