Институтът за изследване на изкустват на БАН ще проведе на 18.03.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния трудОбкови на напрестолни евангелия от българските земи (ХVІ – първата половина на ХVІІІ век)” за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита докторантка на самостоятелна подготовка Нона Кръстева Петкова с научен кансултант проф. д-р Бисерка Пенкова.

Рецензенти:

  • проф. д-р Елена Генова
  • чл.- кор. проф. Елка Бакалова

Членове на научното жури:

  • чл.- кор. проф. Иванка Гергова, председател
  • чл.- кор. проф. Мила Сантова
  • доц. д-р Павел Павлов

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.