Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 25 март 2020 г. (сряда) от 11.30 часа в заседателна зала “Акад Ксенофонт Иванов” на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПАРАЗИТОЗИ ПРИ ДИВИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ

на Василена Иванова Дакова,

редовен докторант от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 6.3. “ Ветеринарна медицина “, научна специалност: “Паразитология и инвазионни болести на животните и човека” (шифър: 04.03.07).

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No.РД-15-94/19.12.2019 г.):

  1. Вътрешни членове:

Проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска, доктор

Доц. д-р Мариана Панайотова – Пенчева, доктор

резервен член:

Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор

  1. Външни членове:

 

Проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн – ФВМ на ЛТУ – София

Доц. Катя Георгиева, доктор – ИБЕИ – БАН

Доц. д-р Петьо Прелезов, доктор ФВМ на ТУ – Стара Загора

резервен член:

Доц. Анета Йонева, доктор – ИБЕИ – БАН

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http:/iempam.bas.bg/ann/announcements83.html