Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 26.03.2020 г. (четвъртък), от 14:00 ч. в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База  1, ул. “Майор Юрий Гагарин” №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Оценка на оксидативния стрес и индикаторния потенциал на биологичния отговор на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. като общ показател за функционалното състояние на крайбрежните черноморски екосистеми” (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност “Екология и опазване на екосистемите”)

на Лъчезар Петров Якимов

докторант в отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”

Научeн ръководител: проф. д-р Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН)
Научeн консултант: доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.