Преписка идентиф. номер: ОП-Д-1 / 2020 г.
Дата на създаване: 16.03.2020 г. (дд/мм/гггг).

Обявление изх. номер 12-00-43 от 22.05.2020 г. за възложена поръчка
Публикувано на 26.05.2020 г. в 14:20 часа.

Договор номер ДУ-17 от 30.04.2020 г. (номер 3000002098) за изпълнение на поръчката
Публикувано на 26.05.2020 г. в 14:20 часа.

Решение номер ОП-Д-1 от 16.03.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 16.03.2020 г. в 17:25 часа.