Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 15 април 2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Травма и памет: разкази и възпоменания за близкото минало (1944-1989)“ на Валентин Красимиров Воскресенски, редовен докторант в секция „Антропология на словесните традиции“, по докторска програма Фолклористика, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Научен ръководител: доц. д-р Николай Вуков
Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова

Членове на научното жури:
проф. д.ф.н. Радост Иванова
проф. д-р Николай Ненов
доц. д-р Даниела Колева
доц. д-р Николай Вуков

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на института на ул. „Московска“ 6А и са публикувани на интернет страницата на ИЕФЕМ – БАН.