Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 23.03.2020 г., след кратко боледуване почина акад. Иван Стоянов Гуцов.

Акад. Иван Гуцов е световно известен български физикохимик.

Акад. Гуцов е роден на 31.05.1933 г. в София. През 1958 г. завършва ВХТИ – София и от 1959 г. работи в Института по физикохимия на БАН. През годините 1959 – 1972 г. е химик и научен сътрудник; през 1972 г. му е присъдена научната степен „доктор на химическите науки“; през 1974 г. е избран за старши научен сътрудник I ст. в ИФХ а през 1989 г. за професор; през периода 1989 г. – 1994 г. е завеждащ секция „Фазообразуване и кристален растеж“ към ИФХ – БАН; през 1997 г. основава секция „Физикохимия на аморфните материали“ към ИФХ – БАН и е неин дългогодишен ръководител; през 1995 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2002 г. за академик. Акад. Гуцов е специализирал в Берлин (1962 г.); в Русия (1966 г.) и в ГФР.

Научните интереси и постижения на акад. Гуцов са в областта на структурата, термодинамиката, кристализацията и техническото приложение на стъклообразуващите системи, както и в областта на електрокристализацията и биокристализацията. Той има оригинални разработки по синтез на изкуствени диаманти и замразяване на биологични клетки.

Акад. Гуцов създаде и разви ново направление с нов възглед в една от най-спорните и неразвити области на съвременното материалознание – стъкловидното състояние, достигайки нивото на нова обща теория на стъкловидното състояние и на процесите, които се развиват в него.

Научното творчество на акад. Гуцов е събрано в над 300 публикации, от които 200 са в международни и чуждестранни списания. Има няколко обзора и една монография със съавтор д-р Ю. Шмелцер „Стъкловидното състояние“ (Издателство Springer Verlag, Германия, 1995 г.). Съавтор е в 13 патента и авторски свидетелства по проблемите на синтезата и приложението на стъкловидни и стъклокристални материали.

В продължение на 20 години акад. Гуцов е изнасял лекции и лекционни курсове в три български висши учебни заведения: Химическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ВХТИ – Бургас и ВХТИ – София. В чужбина е чел лекции в университети в Германия, САЩ, Бразилия, Унгария и др.

Акад. Гуцов бе отличен организатор и ръководител на научни колективи, които участват в разработваната от него тематика. Близо 80 главно по-млади учени от България, Германия и САЩ са съавтори в ръководените от него изследвания. Ръководил е и няколко национални и международни договорни проекти, които са успешно завършени и са осигурили финансирането на изследванията му.

Многобройни са поканите и участията на акад. Гуцов с обзорни и пленарни доклади в различни международни мероприятия.

Международното и национално значение на изследванията на акад. Гуцов е отбелязано с редица награди за наука: Наградата на Комитета за наука и технически прогрес, Наградата по химия на Съюза на учените в България, Международната награда на Фондацията „Александър фон Хумболт“, Почетния знак на БАН „проф. Марин Дринов“, Орден „Кирил и Методий“ и др.

С кончината на академик Иван Гуцов Българската академия на науките и българската наука загуби един голям учен и достойна за уважение личност.

Поклон пред паметта му!

Опелото ще се състои на 27 март 2020 г. в тесен семеен кръг.

От Ръководството на БАН
и на Събранието на академиците и член-кореспондентите