Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 08 април 2020 г. (сряда) от 13.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Оценка на доказателствата и доказателствените средства в наказателния процес“ на Надежда Петрова Славчева – докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен консултант: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева

Председател на научното жури: проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП при БАН, (рецензент)

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Мария Гавраилова Славова, СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензент)
  • Проф. д.н. Мария Нейкова Кънева, Бургаски свободен университет
  • Проф. д-р Иван Тодоров Тодоров, СУ „Св. Кл. Охридски“
  • Проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-1697.html

Забележка: Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр.28/24.03.2020 г.), § 24.  „Сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение.“