На 23 и 24 април 2020 г., ще се проведе On-line „МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“, посветен на 10 години ИБЕИ-БАН. Семинарът е организиран от Секция “Биология” към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките.

Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят научните си резултати, да обменят информация, знания и да създадат нови контакти.

 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

  • Биологично разнообразие и консервационна биология;
  • Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация;
  • Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие;
  • ланДшафтна екология;
  • екология и образование;
  • Други кореспондиращи направления.

 

Допълнителна информация и покана са качени на интернет сайт на Семинара и страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките: https://seminarofecology.wixsite.com/2020 и http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/17