Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 20.04.2020 г. след кратко боледуване почина акад. Александър Крумов Попов.

Акад. Александър Попов е световноизвестен български електрохимик. Роден е на 08.02.1942 г. в София. През 1967 г. завършва Химическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и веднага постъпва на работа в новосъздадената Централна лаборатория по електрохимични източници на ток (ЦЛЕХИТ) на Българската академия на науките, в която преминава през всички научни степени – от химик до старши научен сътрудник I степен. През 1980 г. защитава дисертация за научната степен „кандидат на химически науки“, а през 1996 г. става „доктор на химическите науки“. През 2004 г. ст.н.с. I ст. Ал. Попов е избран за член-кореспондент, а през 2008 г. – за академик на БАН.

Основните научни интереси на акад. Ал. Попов са в областта на електрокристализация на металите, двоен електричен слой и електрохимична адсорбция, електрокатализ, нови материали с възможно приложение във водородната енергетика и екология.

По-голямата част от научните трудове на акад. Попов са публикувани в най-реномираните международни електрохимични списания, както и в други чужди и български специализирани списания с висок импакт фактор. Научната дейност на акад. Ал. Попов е широко известна на изследователите в областта на електрохимията. Редица известни автори са използвали широко резултатите от оригиналните статии на акад. Попов в свои монографии и учебници. Със своите научни постижения акад. Попов е участвал в над 100 конгреса, конференции и др.

Акад. Попов е бил ръководител или научен консултант на много програми, финансирани от Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите, Шеста рамкова програма на Европейската комисия EURATOM и др.

В продължение на 10 години акад. Попов е изнасял лекции в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, където през периода 1995 – 2000 г. е бил заместник-декан на Природо-математическия факултет. Акад. Попов е ръководил десетки дипломанти, докторанти и специализанти.

Богата е научно-организационната и научно-административната дейност на акад. Ал. Попов. В ЦЛЕХИТ (ИЕЕС) е бил член на Научния съвет, а от 2003 г. до 2009 г. е негов председател. Бил е председател на Комисията по химически науки на ВАК (2000 – 2006 г.), заместник-директор на Института по електрохимия и енергийни системи – БАН. През периода 1991 – 1996 г. акад. Попов е член на Общото събрание на БАН. През 1996 г. е избран за научен секретар на БАН, отговарящ за химическите науки, през 2007 г. е назначен за и. д. главен научен секретар на БАН, а през периода 2008-2012 г. е заместник-председател на БАН.

Акад. Попов е осъществявал различни експертни дейности. През периода 1998 – 2005 г. е определен от Министъра на образованието и науката за контактно лице в България по иновациите в малките и средни предприятия към Европейската комисия в Брюксел. След специализиран курс в Германия през 1999 г. е получил сертификат за лицензиран съветник по изследвания в Европа. През периода 2002 – 2009 г. е включен в състава на Националния консултативен съвет за малки и средни предприятия към Министерство на икономиката и енергетиката. През 2003 г. акад. Попов е избран за председател на новоучреденото Българско водородно общество, което е член на Европейската водородна асоциация и др.

Акад. Ал. Попов е носител на отличията Почетен знак „За заслуги към БАН“, Почетен знак на БАН „Проф. Марин Дринов“, Почетна награда на Руската академия за естествени науки и др.

С кончината на академик Александър Попов Българската академия на науките и българската наука загуби един голям учен и достойна за уважение личност.

Поклон пред паметта му!

Опелото ще се състои в тесен семеен кръг.