Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2020.
Дата на създаване: 28.04.2020 г.

Разяснения № 2 – изх. номер 63-00-220 от 18.05.2020 г. – по условията, зададени в документация за участие в процедура
Публикувано на 18.05.2020 г. в 14:15 часа.

Разяснения изх. номер 63-00-217 от 14.05.2020 г. по условията, зададени в документация за участие в процедура
Публикувано на 14.05.2020 г. 11:55 часа.

Решение номер ОП-3 от 28.04.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 28.04.2020 г. в 14:20 часа.

Обявление изх. номер 12-00-39 от 28.04.2020 г. за поръчка
Публикувано на 28.04.2020 г. в 14:20 часа.

Документация за участие – ZIP
Публикувано на 28.04.2020 г. в 14:20 часа.