Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен Доктор съобщават, че на 20 май 2020 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема: Моделиране на процеси в нискотемпературна плазма в кухокатоден разрядна Данка Александрова Йорданова, редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма: „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“.

Научен ръководител:  

доц. д-р Маргарита Георгиева Грозева, ИФТТ – БАН

Научно жури:

Председател на журито:

проф. дфн Хассан Шамати, ИФТТ – БАН (рецензия)

Членове на журито:

акад. дфн Никола Василев Съботинов (становище)

доц. д-р Живко Господинов Кисьовски, ФзФ – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)

доц. д-р Станимир Тодоров Колев, ФзФ – СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия)

доц. д-р Маргарита Георгиева Грозева, ИФТТ – БАН (становище)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИФТТ – БАН:    http://www.issp.bas.bg/academic-degree/?id=42