Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури съобщават, че на 13 май 2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд „Мемориалните музеи и експозиции в културната инфраструктура на съвременна България“ на проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева за присъждане на научната степен “доктор на науките”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма Музеология.

Председател на Научното жури:

Проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова

 

Рецензeнти:

Чл.-кор. проф. д.изк. Мила Сантова

Проф. д.изк. Симеон Недков

Проф. д.н. Иван Кабаков

 

Становища:
Доц. д.и.н. Венета Янкова

Доц. д-р Меглена Златкова

Доц. д-р Петко Христов

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А и на http://iefem.bas.bg/zastiti