Институтът за гората при БАН обявява, че на 15.05.2020 г. (петък) от 11:00 ч. в зала “акад. Борис Стефанов”, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема “Оценка на факторите на риска от ерозия във водосбора на река Джерман” (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите) от Ели Димитрова Павлова-Трайкова – докторант на самостоятелна подготовка в секция “Горска екология”, Институт за гората – БАН.

Научен ръководител: проф. дн Иван Маринов

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН и публикувани на интернет страницата на Института.

 

Институтът за гората при БАН обявява, че на 18.05.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Възможности за дистанционно определяне на параметри на структурата на дървостоите“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология) от редовен докторант маг. Петър Илиев Димов – докторант към секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН.

Научен ръководител: проф. д-р Цветан Златанов

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН и публикувани на интернет страницата на Института.