Българската академия на науките

обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “
в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сградния фонд, електрически уредби и съоръжения над 1000 V и инженерната инфраструктура на академията;
– участва в дейности по изготвяне и изпълнение на инвестиционните програми и планове, свързани със сградния фонд, електрическите уредби и съоръжения над 1000 V и инженерната инфраструктура на академията и в управлението на инвестиционния процес;
– участва в изготвяне на задания и технически спесификации за изпълнението на отделните дейности;
– организира дейности по извършване на ремонти и отстраняване на аварии на обектите на БАН-Администрация;
– изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с ползването и поддържането на сградния фонд, електрическите уредби и съоръжения над 1000 V и инженерната инфраструктура на БАН;
– участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– висше техническо образование, с опит в строителството и подръжката на сгради и съоръжения;
– да притежама IV-та квалификационна група за работа с електрически уредби и мрежи над 1000 V;
– опит при планиране и организиране на инвестиционния процес – минимум три години;
– да познава и да умее да прилага действащата нормативна уредба в областта на строителството, /ЗУТ, наредбите и правилниците по прилагането му и други/;
– да притежава умения за работа в екип;
– да притежава добра компютърна грамотност.

Вид работа: постоянна работа
Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден, на трудов договор
Населено място: гр. София
Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.
Необходими документи:
– за първи етап: автобиография (СV) и мотивационно писмо;
– за втори етап: копие от диплома за висше образование, документи за трудов стаж и други по преценка на кандидата.
С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване.

Краен срок за подаване на документи: 26.05.2020 г.
Документите се подават на е-mail: dora@cu.bas.bg или в деловодството на БАН, София, ул.”15 ноември” № 1