Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 03 юни 2020 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Изследване на принудителната неравновесна кристализация при соли кристалохидрати”

на Стоян Николаев Камуров, редовен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
(Неорганична химия)

Научни ръководители:
проф. дхн Христо Баларев
доц. д-р Стефка Тепавичарова
Председател на научното жури:
проф. д-р Виолета Колева – рецензент
Членове на научното жури:
проф. д-р Росица Николова – рецензент
проф. д-р Мария Миланова – становище
доц. д-р Боряна Донкова – становище
доц. д-р Стефка Тепавичарова – становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН и
са публикувани на интернет страницата на ИОНХ при БАН.
http://www.igic.bas.bg/sub0/sub021.html