Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН  и Научното жури съобщават, че на 21-ви май 2020 г. (четвъртък) от  14:30 ч в заседателната зала на ИФРГ-БАН ще се проведе публична защита на дисертационния труд на тема “Физиологична роля на биогенния изопрен в растенията”   за присъждане на научна степен „доктор на науките“  на проф. д-р Виолета Борисова Великова.

Научното жури е утвърдено със заповед 971/17.12.2019 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225), а представените материали са качени и на сайта на ИФРГ-БАН http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=10112

Представени материали:

Автореферат – проф. д-р Виолета Великова, ИФРГ-БАН

Рецензия – проф. д-р Лиляна Гигова, ИФРГ – БАН

Рецензия – проф. дбн Стефка Танева, ИБФБМИ – БАН

Рецензия – проф. д-р Андон Василев – Аграрен Университет – Пловдив

Становище – проф. д-р Катя Георгиева, ИФРГ – БАН

Становище – проф. д-р Антоанета Попова, ИБФБМИ – БАН

Становище – проф. д-р Василий Голцев – Софийски Университет ”Св. Кл. Охридски”

Становище – проф. д-р Емилия Апостолова, ИБФБМИ – БАН