Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 2 юни 2020 г. от 16.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„МЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА НАРЕДЕНИ ДАННИ”

на НИКОЛАЙ ИВАНЧЕВ НИКОЛОВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.5. Математика

Докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика”

Научен ръководител:

Проф. дмн Евгения Стоименова

Председател на Научното жури:

Доц. дмн Младен Савов – рецензент

Членове на Научното жури:

Проф. Нараянасвами Балакришнан – рецензент

Проф. дмн Евгения Стоименова

Проф. дн Леда Минкова

Доц. д-р Цветан Игнатов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php