Откритото заседание на Научното жури, отложено поради епидемиологичната обстановка в страната, за защита на дисертационен труд на тема:

“Оценка на оксидативния стрес и индикаторния потенциал на биологичния отговор на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. като общ показател за функционалното състояние на крайбрежните черноморски екосистеми” (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност “Екология и опазване на екосистемите”)

на Лъчезар Петров Якимов

докторант в отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”

Научeн ръководител: проф. д-р Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН)
Научeн консултант: доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН)

 ще се проведе чрез конферентна връзка на 21.05.2020 г. от 11:00 ч.

 Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Линк за провеждане на заседаниетo с конферентна връзка.