Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН обявява, че на 28.05.2020 г. (четвъртък), 10:00 ч. ще се проведе открито заседание чрез конферентна връзка на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Роля на подземната биомаса на дървесни растения за акумулация на въглерод в планински горски екосистеми” (научна специалност “Екология и опазване на екосистемите”, шифър 02.22.01)

на

докторант в отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”

Научен ръководител: проф. д-р Миглена Жиански (Институт за гората при БАН)
Научни консултанти: доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН), доц. д-р Стела Лазарова (ИБЕИ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Линкът за провеждане на заседаниетo с конферентна връзка ще бъде оповестен допълнително на настоящата страница на сайта на ИБЕИ-БАН.