Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 8 юни 2020 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 

 

„ТЕОРЕТИЧЕН И ЧИСЛЕН АНАЛИЗ НА ДИФЕРЕНЧНИ СХЕМИ ЗА УРАВНЕНИЯ НА БУСИНЕСК”

 

на ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ВУЧЕВА

 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.5. Математика

Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”

 

Научен ръководител:

Проф. д-р Наталия Кольковска

Председател на Научното жури:

Доц. д-р Милена Димова

Членове на Научното жури:

Проф. д-р Любен Вълков – рецензент

Доц. дмн Миглена Колева – рецензент

Проф. дмн Гено Николов

Проф. д-р Наталия Кольковска

 

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php