Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 3 юни 2020 г. от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе отложеното поради епидемиологичната обстановка в страната открито заседание за защита на дисертационния труд  „Травма и памет: разкази и възпоменания за близкото минало (1944-1989)“ на Валентин Красимиров Воскресенски, редовен докторант към секция „Антропология на словесните традиции“, по докторска програма Фолклористика, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Научен ръководител: доц. д-р Николай Вуков

Председател на Научното жури: проф. дфн Албена Георгиева-Ангелова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на института на ул. „Московска“ 6А и са публикувани на 13 март 2020 г. на интернет страницата на ИЕФЕМ – БАН:

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Валентин Красимиров Воскресенски | ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ