Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 2 юни 2020 г. от 14:30 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе отложеното поради епидемиологичната обстановка в страната открито заседание за защита на дисертационния труд  „Антропологични измерения на границите и конструиране на идентичности (по примера на граничния регион между Република България, Република Македония и Република Сърбия)“ на Мина Чавдарова Христова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Научен ръководител: доц. д-р Петко Христов

Председател на Научното жури: доц. д-р Анелия Касабова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на института на ул. „Московска“ 6А и са публикувани на 9 март. 2020 г. на  интернет страницата на ИЕФЕМ – БАН:

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Мина Чавдарова Христова | ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ