Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 11.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Фактори, оказващи влияние върху правната социализация на подрастващите“ на Кристина Владимирова Чутуркова – задочен докторант в ИДП, докторска програма „Правна социология. Правна информатика“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: доц. д-р Надежда Гецова Йонкова

Председател на научното жури: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева, ИДП при БАН, (рецензент)

Членове на научното жури:

  • Проф. д.с.н. Анна Иванова Мантарова, Институт по философия и социология при БАН (рецензент)
  • Проф. д-р Мария Гавраилова Славова, СУ „Св. Кл. Охридски“
  • Доц. д-р Мария Илиева Серафимова-Карапеткова, ЮЗУ „Неофит Рилски“
  • Доц. д-р Надежда Гецова Йонкова, ИДП при БАН

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3 и на интернет страницата на Института https://ipn-bg.org/en/novini/publichna-zashchita-disertacionen-3696.html